1. Informaţii generale

A3 Biometric Connections SRL („A3BC”) cu sediul social în România, Bucureşti, Bulevardul Primaverii, Nr. 57, Biroul Nr. 10, Ap. P1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, sub nr. J40/26900/2018 şi cod unic de înregistrare (CUI) 40209589, în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră personale pe care le furnizaţi direct, pentru autentificarea în legătură cu utilizarea în mod voluntar a hardware-ului A3BC legat de serviciile de plată, aşa cum se prevede în contractul încheiat între dumneavoastră şi A3BC.

2. Scopurile şi motivele prelucrării

Datele dumneavoastră personale sunt colectate şi prelucrate pentru următoarele scopuri pe baza următorului motiv:

2.1. Cu acordul dumneavoastră, în conformitate cu art. 6, alin. (1), lit. (a), în corelaţie cu art. 9, alin. (2) lit. (a) din Regulamentul general privind protecţia datelor („GDPR”), în următoarele scopuri: colectarea şi prelucrarea datelor biometrice pentru serviciile de plată furnizate de A3BC în conformitate cu contractul încheiat între dumneavoastră şi A3BC.

2.2. Pentru executarea contractului, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (b), în următoarele scopuri: executarea contractului încheiat între dumneavoastră şi A3BC, executarea serviciilor de plată.

2.3. Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, în conformitate cu art. 6, alin. (1) lit. (c), în următoarele scopuri: respectarea cerinţelor legale KYC („Know your customer”, trad. Cunoaşte-ţi clientul), combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului, evitarea fraudelor, asigurarea măsurilor de securitate necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal prin prevenirea accesului neautorizat la aceste date şi informaţii.

2.4. Pentru a realiza interesele legitime ale A3BC, în conformitate cu art. 6, alin. (1) lit. (f), privind respectarea regulilor şi a politicilor interne, asigurarea funcţionării corespunzătoare a serviciului, colectarea feedback-ului de la clienţi şi îmbunătăţirea serviciilor bazate pe feedback-ul primit.

3. Categorii de date personale

A3BC colectează şi prelucrează următoarele date cu caracter personal: informaţiile conţinute în cartea de identitate naţională/ paşaportul (codul numeric personal, cetăţenia, sexul, numele, prenumele, data naşterii, tipul actului de identitate, numărul actului de identitate, adresa de domiciliu) adresa de email, numărul telefonului mobil, detaliile de plată şi datele biometrice, cum ar fi amprenta degetului şi cea a vaselor de sânge din deget, precum şi orice alte categorii de date pe care ni le furnizaţi direct.

Datele biometrice prelucrate de către A3BC vor fi utilizate doar pentru activitatea principală, adică autentificarea în legătură cu utilizarea în mod voluntar a hardware-ului A3BC legat de serviciile de plată, aşa cum se prevede în contractul încheiat între dumneavoastră şi A3BC.

Datele personale prelucrate de către A3BC sunt furnizate direct de dumneavoastră sau sunt derivate de A3BC în urma procesării datelor primite de la dumneavoastră. Datele derivate nu vor implica datele biometrice.

4. Divulgarea datelor personale

Pentru a atinge scopurile menţionate anterior sau pentru a facilita/ desfăşura anumite relaţii comerciale, A3BC va divulga datele dumneavoastră personale următoarelor categorii de destinatari: autorităţi publice centrale/ locale, precum şi oricăror alte persoane sau entităţi pentru care aţi cerut divulgarea.

5. Transferul de date personale

În contextul scopurilor avute în vedere, datele dumneavoastră personale vor fi stocate doar în România.

6. Furnizarea datelor personale

Furnizarea datelor personale este necesară atât pentru încheierea contractului de servicii de plată, cât şi pentru gestionarea relaţiilor contractuale şi pentru realizarea plăţii. În plus, aceste date sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin A3BC în calitatea sa de operator.

7. Durata prelucrării

Datele personale sunt stocate pentru prelucrare în timpul relaţiei contractuale şi ulterior, conform cerinţelor politicilor interne ale A3BC şi în conformitate cu cerinţele legale, inclusiv, dar fără a se limita la păstrarea documentelor contabile până la 10 (zece) ani (de ex., registrele contabile), cerinţele legate de arhivare.

8. Drepturile dumneavoastră

Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor sunt următoarele:

• dreptul de a fi informat, şi anume dreptul de a primi detalii despre activităţile de prelucrare efectuate de A3BC, aşa cum este descris aici;
• dreptul de accesa datele, şi anume dreptul de a obţine confirmarea din partea A3BC privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi detalii privind activităţile de prelucrare;
• dreptul la rectificare, şi anume dreptul de a obţine rectificarea de către A3BC a datelor inexacte şi de a completa datele incomplete;
• dreptul de a şterge datele („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale – totuşi, în urma solicitării de ştergere a datelor, A3BC îşi rezervă dreptul de a face datele respective anonime (prin privarea lor de natura personală);
• dreptul de a limita prelucrarea în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale;
• dreptul la portabilitatea datelor, şi anume (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi prelucrabil automat şi (ii) dreptul de a solicita transmiterea datelor de către A3BC unui alt operator de date, în măsura în care condiţiile legale sunt îndeplinite în mod corespunzător;
• dreptul de a prezenta obiecţii, din motive întemeiate şi în condiţiile prevăzute de lege, la prelucrarea ulterioară a datelor;
• dreptul de a vă opune unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice cu privire la persoana vizată sau o influenţează similar într-un mod semnificativ, doar pe baza activităţilor automatizate de prelucrare;
• dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment pentru activităţile de prelucrare efectuate de A3BC. Într-un astfel de caz, activitatea de prelucrare va fi afectată doar pentru viitor; şi
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor judecătoreşti relevante, în măsura în care consideraţi că este necesar.

Pentru orice întrebări legate de prelucrarea datelor personale (inclusiv cu privire la modul în care vă puteţi exercita drepturile de mai sus), vă rugăm să contactaţi responsabilul cu protecţia datelor la a3bc.dpo@a3bc.org

Vom actualiza periodic această Declaraţie de confidenţialitate şi vă vom informa prin e-mail despre astfel de actualizări.